Halaman

SEKILAS PROFIL YAYASAN SUCI

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial, bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan seorang manusia dan merupakan sunnah (Hukum Qudrat Iradat) Allah atas kehidupan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, damai , makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan dengan landasan keadilan, kejujuran, persaudaraan dan saling tolong – menolong sesuai dengan dasar Hukum Allah SWT agar manusia dapat terlepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan di ajarkan oleh Sekalian Nabi, dari Nabi Adam As sampai dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang bijaksana dan jiwa yang murni adalah satu-satunya pokok hukum dalam bermasyarakat yang utama dan sebaik – baiknya. Ummat Islam yang percaya akan Allah SWT dan Hari Akhir, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci dalam beribadah kepada Allah SWT. Berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dunia ini, dengan niat yang murni – tulus dan ikhlas semata-mata hanya mengharap Karunia dan Ridha Allah SWT.

Memiliki rasa tanggung jawab di hadirat Allah SWT atas segala perbuatannya, sabar dan tawakkal dalam menghadapi segala rintangan serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dalam meminta pertolongan dan dalam menjalani kehidupan ini, merupakan langkah untuk mencapai masyarakat yang yang bahagia dan sentausa disertai dengan nikmat Allah yang melimpah sehingga menjadi sebuah negara dan bangsa yang sebagaimana di gambarkan dalam ajaran islam. Dan salah satu yang memotivasi sebagai hamba Allah SWT , dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang bahagia , sejahtera di dunia tersebut tercantun dalam firman Allah SWT : “Adakah dari kamu sekalian , golongan yang mengajak kepada ke – Islaman , menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia (Q.S Ali Imran : 104).

Sesungguhnya mewujudkan sebuah masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berhias dengan rasa takut kepada Allah merupakan cita-cita mulia setiap insan yang menghendaki masa depan dunia yang lebih membahagiakan. Kejayaan dunia dan akhirat tidak mungkin dicapai dengan jiwa yang kosong dari iman dan akal yang tak menyerap bimbingan Ar – Rahman.

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah diantara hamba-hamba –Nya hanyalah orang-orang berilmu (Q.S. Fathir : 28)

Dengan dibentuknya Yayasan Silaturahim Ummat Cahaya Ilahi ini, mampu menghantarkan ummat islam ke pintu gerbang surga “Jannatun Na’im” dengan ke-Ridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

 

MAKSUD DAN TUJUAN

Terciptanya kemaslahatan ummat , kemajuan bangsa dan mengangkat harkat dan martabat manusia di dalam pandangan Allah dan makhluk yang lain, sehingga terwujud implementasi rasa syukur nikmat iman dan islam.

Dalam perjalanannya terdapat Tholabul Ilmi, untuk membawa setiap insan umat muslim mencintai Allah SWT dan Rasululloh SAW dan berharap di cintai dan di Ridhoi Allah SWT sehingga terciptanya Rahmat bagi sekalian alam semesta.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka Yayasan Silaturahim ummat Cahaya Ilahi melaksanakan usaha-usaha kerjasama dengan pihak dalam negeri (birokrasi administrasi pemerintahan yang berlaku) dan pihak luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya keselamatan umat dan semesta alam.

 

VISI-MISI

MENYATUKAN, MENGUATKAN, MEMBESARKAN AGAMA ALLAH, MENGAGUNGKAN PERINTAHNYA DAN MENYAYANGI SELURUH MAKHLUK CIPTAANNYA

Dengan terkandung nilai – nilai di dalamnya :

  • Ketauhidan
  • Taubatan Nasuha
  • Pembersihan Ruhaniah (Pembersihan Hati)
  • Penggalian Potensi Diri
  • Akhlaqul karimah

DOWNLOAD PDF PROFIL YAYASAN